Algemene voorwaarden

EVENEMENT OVEREENKOMST VOORWAARDEN EN CONDITIES
De persoon (personen) die akkoord gaat (gaan) met dit contract, gekend als “Klant”, gaat (gaan) ermee akkoord dat ClickaBooth naar best vermogen photobooth services zal verlenen, op de manier die in deze Overeenkomst wordt beschreven. Dit is een bindend contract, waarin alle afspraken tussen de partijen zijn opgenomen.

DIENSTPERIODE PHOTO BOOTH
In overeenstemming met de verantwoordelijkheden van de Klant, stemt ClickaBooth ermee in om een photobooth operationeel te hebben voor een minimum van 80% gedurende deze periode. Occasioneel kan het nodig zijn om de activiteiten te onderbreken voor onderhoud van de photobooth.

VOORSCHOT EN BETALING PHOTO BOOTH
Een niet-terugbetaalbaar voorschot van €100 is verschuldigd bij akkoord van het contract. Het resterende bedrag moet 5 dagen voor het evenement van de klant betaald worden. De Klant is aansprakelijk voor elke overschrijding van de tijd tegen een kostprijs van €50,- per uur, die gefactureerd zal worden in stappen van een uur. De Klant stemt ermee in dat naast alle andere wettelijke rechten en rechtsmiddelen die ClickaBooth kan hebben, de Klant een vergoeding van €50 zal betalen voor alle geboekte cheques die de Klant terugstuurt aan ClickaBooth als betaling voor zijn diensten.

WIJZIGINGEN EN ANNULERINGEN
Elk verzoek voor een wijziging van datum, tijd of locatie moet schriftelijk gebeuren ten minste tien (10) dagen vóór de oorspronkelijke datum van het evenement. Als er geen beschikbaarheid is voor de alternatieve datum, tijd of locatie, wordt de aanbetaling kwijtgescholden en worden er geen diensten geleverd. Bij elke annulering die minder dan zes dagen voor de datum van het evenement plaatsvindt, worden alle ontvangen betalingen ingehouden.

COVID-19 MAATRGELEN
Bij een annulering door de gevolgen van Covid-19 hebben wij aangepaste annuleringsvoorwaarden. Bij een annulering van minimaal 5 dagen voor de geboekte datum wordt de aanbetaling van €100,- meegenomen naar een volgende boeking. Als het frame en achtergrond zijn ontworpen, worden deze meegenomen naar de volgende boeking. Dit is twee jaar geldig. Na de twee jaar komt dit bedrag te vervallen. Het overige bedrag van de boeking wordt teruggestort.

PARKEREN
De klant moet zorgen voor een parkeerplaats voor het voertuig van ClickaBooth terwijl hij/zij op het evenement van de klant is. De parkeerplaats moet zich in de nabijheid van de locatie bevinden, en de Klant moet vóór de datum van het evenement de nodige parkeervergunning of -pas bezorgen.

TOEGANG, RUIMTE EN STROOM VOOR DE PHOTOBOOTH
De Klant dient een geschikte ruimte voor de photobooth te regelen op de locatie van de Klant. De ruimte moet vlak, stevig en minstens 1.5 bij 2.5 m zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat toegang mogelijk is. De booth manager beslist op locatie wat de beste plek is voor het gebruiken van de Photo Booth en kijkt hierbij naar de lichtinvallen, achtergronden etcetera. Mocht de klant toch een andere plek kiezen voor het plaatsen van de Photo Booth is de klant zelf verantwoordelijk voor de uitkomst van de gemaakte foto’s.
De photobooth mag op een buitenlocatie worden geplaatst, mits deze beschermd is tegen weersinvloeden. Bij regen of kans op regen kan de Photo Booth niet buiten worden geplaatst. De verlichting buiten kan onderhevig zijn aan veranderingen, ClickaBooth is hier niet verantwoordelijk voor. De klant is verantwoordelijk voor de stroomvoorziening van de photobooth (110V). De Photo Booth mag niet door iemand anders verplaatst worden als door de booth manager van die dag. Mocht dit toch gebeuren en levert dit schade op zal dit verhaald worden op de klant.

ONLINE GALERIJ
Bij ontvangst van de downloadbare link voor hoge resolutie bestanden, aanvaardt de klant alle verantwoordelijkheid voor het archiveren en beschermen van de foto’s. ClickaBooth is niet verantwoordelijk voor de levensduur van de geleverde digitale media of voor toekomstige veranderingen in digitale technologie of medialezers die ertoe zouden kunnen leiden dat de geleverde schijven niet meer kunnen worden gelezen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat de digitale bestanden indien nodig naar nieuwe media worden gekopieerd. Om de bestanden op te slaan in de online galerij, moet de gast op de Done knop tikken nadat de content is genomen.
ONTWERP FRAME
ClickaBooth ontwerpt een frame op basis van door de klant aangeleverd materiaal, inclusief logo’s, lettertypes, monogrammen en ideeën. Bedrijf zal zorgen voor een ontwerp en twee revisies, extra revisies zullen worden gefactureerd aan de klant tegen € 30 per revisie. Op elk frame staat de tekst ClickaBooth weergegeven.

MODELVERLENING
ClickaBooth behoudt zich het recht voor om beelden die met de photobooth geproduceerd zijn in het kader van deze Overeenkomst, over te dragen aan een derde partij, te hosten, op te slaan, in cache op te slaan, te reproduceren, te publiceren, weer te geven (publiek of anderszins), uit te voeren (publiek of anderszins), te distribueren, door te geven, te wijzigen, aan te passen en afgeleide werken te creëren, en om dezelfde beelden te reproduceren, in elk geval met het oog op het promoten van de ClickaBooth, zijn diensten en andere zakelijke doeleinden te goeder trouw. DE KLANT GARANDEERT DAT HIJ DE WERKELIJKE BEVOEGDHEID HEEFT OM IN TE STEMMEN MET HET GEBRUIK VAN DE GELIJKENIS VAN ALLE PERSONEN IN DE BEELDEN OP DEZE MANIER EN ZAL HET BEDRIJF SCHADELOOSSTELLEN IN OVEREENSTEMMING MET DE SCHADELOOSSTELLINGSCLAUSULE DIE IN DEZE OVEREENKOMST HIERONDER IS BEPAALD.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID; VERKLARING VAN AFSTAND
ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, TENZIJ ANDERS VERMELD IN DEZE OVEREENKOMST, ZAL CLICKABOOTH, NOCH EEN VAN HUN WERKNEMERS, MANAGERS, FUNCTIONARISSEN OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN TEGENOVER DE KLANT VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, ECONOMISCHE, VOORBEELDIGE, SPECIALE, PUNITIEVE, INCIDENTELE OF GEVOLGVERLIEZEN OF SCHADE) DIE RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS VERBAND HOUDEN MET: (A) DE PHOTOBOOTH SERVICE; (B) ELKE ACTIE DIE ONDERNOMEN WORDT IN VERBAND MET AUTEURSRECHTEN OF ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, ELK INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT, PUBLICITEITSRECHT, VERTROUWELIJKHEIDSRECHT, EIGENDOMSRECHT OF PRIVACYRECHT; (C) EVENTUELE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE WERKING VAN DE SERVICE; OF (D) SCHADE AAN DE COMPUTER, HET MOBIELE APPARAAT OF ANDERE APPARATUUR OF TECHNOLOGIE VAN EEN GEBRUIKER. IN GEEN GEVAL ZAL HET BEDRIJF AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS DE KLANT OF IEMAND ANDERS VOOR VERLIES, SCHADE OF LETSEL, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL. IN SOMMIGE STATEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING IS MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP DE KLANT.
DE KLANT STEMT ERMEE IN CLICKABOOTH, WERKNEMERS, MANAGERS, FUNCTIONARISSEN EN AGENTEN TE VERDEDIGEN (OP VERZOEK VAN CLICKABOOTH), SCHADELOOS TE STELLEN EN TE VRIJWAREN VAN EN TEGEN ALLE CLAIMS, AANSPRAKELIJKHEID, SCHADE, VERLIES EN ONKOSTEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT REDELIJKE ADVOCATENKOSTEN EN KOSTEN, VOORTVLOEIEND UIT OF OP EENDER WELKE MANIER VERBONDEN MET EENDER WELKE VAN DE HIERBOVEN VERMELDE AANSPRAKELIJKHEDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ELKE ACTIE ONDERNOMEN IN VERBAND MET DE MODEL RELEASE VOORZIEN IN DEZE OVEREENKOMST, AUTEURSRECHTEN OF ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ELK INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT, PUBLICITEITSRECHT, VERTROUWELIJKHEIDSRECHT, EIGENDOMSRECHT OF PRIVACYRECHT.

DIVERSE VOORWAARDEN
In het geval ClickaBooth niet in staat is om een werkende photobooth te leveren gedurende ten minste 80% van de serviceperiode, zal de Klant een pro rata bedrag terugbetaald krijgen op basis van het bedrag van de ontvangen service. Indien geen service is ontvangen, is de maximale aansprakelijkheid van ClickaBooth de terugbetaling van alle betalingen die van de Klant zijn ontvangen. Alvorens een partij een actie begint, zal elke partij samenkomen in een poging te goeder trouw om hun geschillen op te lossen. Indien beide partijen er niet in slagen hun geschil op te lossen, stemmen beide partijen ermee in hun geschil voor te leggen aan een neutrale bemiddelaar. Beide partijen gaan akkoord met de jurisdictie, het rechtsgebied en de rechtskeuze van de hoofdzetel van ClickaBooth op het ogenblik van de uitvoering van deze Overeenkomst.

ALLE VERKOPEN ZIJN DEFINITIEF.
De klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat alle verkoop- en servicekosten definitief zijn.

Leg kostbare momenten vast met onze photobooth en creëer herinneringen die een leven lang meegaan.

Links

Reserveren

FAQ

Contact

info@clickabooth.nl

+31 6 30826653

© Website ontwikkeld door MIXD Media